Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος.

Στὴν Εὐρώπη σήμερα ὑπάρχει μια χαρακτηριστικὴ ἀπαξίωση  τῶν χριστιανικῶν προτύπων ὅπως αὐτὰ ἐξελίχτηκαν μετὰ τὸ  σχίσμα τοῦ  ἐντέκατου αἰώνα, μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ διαφωτισμοῦ  καὶ τὴν ἐπικράτηση ἑνὸς ὠμοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ μιᾶς  ἐπιστημονικότητας ποὺ ἀφαίρεσε ἀπὸ τὸν  ἄνθρωπο τὸ  μοναδικὸ προσωπικό του βάθος. Ἡ σημερινὴ εὐρωπαϊκὴ  νεολαία, φανερὰ κουρασμένη ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τοῦ δυτικοῦ  πολιτισμοῦ τῶν περασμένων αἰώνων, παραπαίει ἀνάμεσά σε  ἀρρωστημένες ἐκφράσεις  σύγχρονων πολιτιστικῶν προτύπων καὶ σὲ μιὰ ἀπεγνωσμένη ἀναζήτηση-δικαιολογία τῆς ὕπαρξης καὶ τῆς ἴδιας της ζωῆς.

Ὅλα αὐτὰ ἔχουν δημιουργήσει ἕνα τεράστιο κενὸ ποὺ σπεύδει νὰ τὸ πληρώσει ἕνα  ἀνερχόμενο Ἰσλάμ, μὲ κύριο πρόσταγμα τὴν ὑποκριτικὴ ἐπιστροφὴ στὶς λησμονημένες ἀξίες τῆς οἰκογένειας, τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἡλικίας, τὸ κοινὸ τραπέζι, τὴν ἀλληλεγγύη καὶ κυρίως τὴν καταπολέμηση τῆς μοναξιᾶς ποὺ τόσο ἔχει πλήξει τὸν σύγχρονο δυτικὸ ἄνθρωπο. Δυστυχῶς ἡ Ὀρθοδοξία ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει τὸν κύριο λόγο σωτηρίας αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, εἶναι τελείως ἀποῦσα καὶ τὸ πιὸ θλιβερό, οἱ ἐκπρόσωποί της στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες ἔχουν προσχωρήσει στὸν Οἰκουμενισμὸ ἀκυρώνοντας ἔτσι τὴν ὅποια θεραπευτική της δυνατότητα καὶ τὴν πατερικὴ πνευματική της δύναμη. Ἀποτέλεσμα, χριστιανικοὶ ναοὶ διαφόρων δογμάτων νὰ….μετατρέπονται σὲ μπάρ, παιδικοὺς σταθμούς, θέατρα καὶ ἀκόμα χειρότερο σὲ μουσουλμανικὰ τεμένη.

Στὸ Duisburg τῆς Γερμανίας ἕνας ἐρευνητὴς τοῦ Ἰσλάμ, ὁ Thorsten Gerald Schneiders, καταγγέλλει ὅτι ὁ Σαλαφισμός, (Σαλαφισμὸς εἶναι τὸ ἀκραῖο ἰσλαμικὸ ἰδεολογικὸ ρεῦμα ἐπιστροφῆς στὶς πρῶτες ἰσλαμικὲς ἄξιες ποὺ διακρίνονται ἀπὸ μιὰ χαρακτηριστικὴ σκληρότητα ἀντιμετώπισης τῆς καθημερινότητας), δηλαδὴ ὁ ἰδεολογικὸς προθάλαμος τῶν Τζιχαντιστῶν, ἔχει μετατραπεῖ σὲ κυρίαρχη κουλτούρα τῆς νεολαίας καὶ συγκεντρώνει κυρίως νέους ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι βρίσκονται στὸ κοινωνικὸ περιθώριο ἢ δὲν ἔχουν κάτι σημαντικὸ νὰ κάνουν μὲ τὴν ζωή τους. Τὸ πιὸ θλιβερὸ ὅμως εἶναι ὅτι ἑκατοντάδες ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν ἤδη παρασυρθεῖ ἀπὸ τοὺς Σαλαφιστὲς καὶ ἔχουν ταξιδέψει στὴν Συρία γιὰ νὰ πολεμήσουν στὸ πλευρὸ τῶν Τζιχαντιστῶν. Ἡ τραγικὴ ἔλλειψη κάποιου ἰδεολογικοῦ ἢ θρησκευτικοῦ ὁράματος γιὰ τὶς σύγχρονες δυτικὲς κοινωνίες, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Γερμανὸς ἐρευνητής, εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ βασικὲς αἰτίες ποὺ οἱ νέοι της Εὐρώπης στρέφονται μὴ ἔχοντας ἄλλη ἐπιλογὴ στὸν Σαλαφισμό. Γιὰ πολλοὺς νέους της Γερμανίας καὶ ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, τὸ νὰ στραφοῦν στὸν Σαλαφισμὸ εἶναι μιὰ προσπάθεια νὰ τραβήξουν τὴν προσοχὴ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ποὺ τοὺς ἔχουν ρίξει στὸ περιθώριο, ἕνα εἶδος κατακραυγῆς ἐναντίον τῶν σημερινῶν ὅρων διαβίωσης καὶ κατὰ τῆς πολιτικῆς ὑποκρισίας. Μιὰ ἄλλη σοβαρὴ αἰτία εἶναι ἡ αἴσθηση τῆς ἐπαναστατικότητας ποὺ δίνει ὁ Σαλαφισμὸς σὲ κοινωνίες ποὺ ἔχουν παρουσιάσει ἔντονα σημάδια ἠθικῆς καὶ κοινωνικῆς παρακμῆς. Οἱ Σαλαφιστὲς ἐπιδιώκουν τὴν ἐπιβολὴ στὴν σημερινὴ πραγματικότητα ἀκόμα καὶ διὰ τῆς βίας, τῶν ἠθικῶν καὶ πολιτιστικῶν ἀξιῶν ἀπὸ τὴν ἀραβικὴ χερσόνησο τοῦ 7ου καὶ 8ου αἰώνα, δηλαδὴ τὸν καιρὸ ποὺ ζοῦσε ὁ προφήτης Μωάμεθ παρὰ τὸν ἀναχρονισμὸ τοὺς κάτι ποὺ δὲν ἔχει γίνει ἀκριβῶς κατανοητὸ ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους. Ἕνα καλὸ παράδειγμα τῆς ἰδεολογικῆς σύγχυσης ποὺ ἐπικρατεῖ στοὺς Γερμανοὺς νέους προσήλυτους στὸν Σαλαφισμό, εἶναι ἡ φωτογραφία τοῦ νεαροῦ ἄνδρα ποὺ ἔχει τὴν λέξη «τζιχαντ» σὲ τατουὰζ στὸ μπράτσο του. Αὐτό, παρὰ τοῦ ὅτι στὸ Ἰσλὰμ ἀπαγορεύεται νὰ κάνεις τατουὰζ στὸ δέρμα σου. Ἕνας ἄλλος λόγος ποὺ πολλοὶ στρέφονται στὸν Σαλαφισμό, εἶναι ἡ δύναμη ποὺ τοὺς προσφέρει μὲ ἕνα ντουφέκι στὸ χέρι σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ τοὺς ἔχει περιφρονήσει μὲ ἐγκληματικὸ τρόπο.

Σήμερα στὴν Γερμανία, ὅπως ἀνάφερε ὁ Γερμανὸς ἐρευνητής, ὑπάρχουν τουλάχιστον 6.000 Γερμανοὶ Σαλαφιστὲς ἐνῶ περίπου 450 ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν ἤδη πάει στὴν Συρία γιὰ νὰ πολεμήσουν στὸ πλευρὸ τῶν Τζιχαντιστῶν μὲ τὴν πεποίθηση, ὅπως διαφημίζεται καὶ στὸ youtube, ὅτι τὸ Ἰσλὰμ θὰ εἶναι ἡ ἑπόμενη θρησκεία τῶν Γερμανῶν. Τὸ θέμα ἄρχισε νὰ παίρνει ἔκταση καὶ νὰ ἀπασχολεῖ τὴν γερμανικὴ ἐπικαιρότητα μετὰ τὶς δημόσιες ἐκδηλώσεις Σαλαφιστῶν στὴν Φρανκφούρτη ποὺ προκάλεσαν τὴν ἔντονη ἀντίδραση ἀκροδεξιῶν γερμανικῶν στοιχείων. Τὸ πρόβλημα ὅμως ἔχει πάρει ἐπικίνδυνες διαστάσεις, καθὼς καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης παρατηρεῖται τὸ ἴδιο φαινόμενο ὅπως στὴν Γαλλία, ὅπου πρόσφατα δημοσιεύματα ἔκαναν ἀναφορὲς γιὰ 1.000 Γάλλους μεταξύ των ὁποίων καὶ Γαλλοεβραῖοι ποὺ ἔχουν ἐνταχτεῖ στὶς τάξεις τῶν Σαλαφιστῶν- Τζιχαντιστῶν.

Ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς σίγουρα περνᾶ μιὰ πρωτοφανῆ κρίση ἀξιῶν. Ἡ μακρὰ πορεία ποὺ ἄρχισε ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ σχίσμα καὶ συνεχίστηκε μὲ τὴν ἀποθέωση τοῦ ὀρθολογισμοῦ, τοῦ διαφωτισμοῦ ποὺ στόχευσε στὴν κατάργηση κάθε θρησκευτικοῦ αἰσθήματος, μὲ τὴν ἐπιστημονοκρατία καὶ τὴν σύγχρονη τεχνολογικὴ καταναλωτικὴ ἀποθέωση, ἔφτασε σὲ ὀδυνηρὰ ψυχολογικὰ ἀδιέξοδα. Μιὰ σοβαρὴ παρενέργεια αὐτῶν τῶν ἀδιεξόδων, εἶναι καὶ ἡ αὐξανόμενη ἐπιρροὴ τῶν ἰσλαμιστῶν Σαλαφιστῶν- Τζιχαντιστῶν, γεγονὸς ποὺ δείχνει πόσο ἀρρωστημένη εἶναι ἡ σύγχρονη κοινωνία τῆς Δύσης. Στὸ σημεῖο αὐτὸ προβάλλει καὶ ἡ εὐθύνη τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς, ἡ ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ δώσει ἐδῶ το ὀρθὸ θεραπευτικό της μήνυμα. Ἀντὶ αὐτοῦ ὅμως, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθοδοξίας χαριεντίζονται μὲ τὶς αἱρέσεις ποὺ ὁδήγησαν σὲ αὐτὸ τὸ σύγχρονο ψυχολογικὸ ἀδιέξοδο, νοθεύοντας καὶ ἀκυρώνοντας τὴν μοναδικὴ θεραπευτικὴ δύναμη τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδοξίας.

Εἴθε ἡ κατρακύλα αὐτὴ νὰ σταματήσει γιὰ τὸ καλό της ἀνθρωπότητας, εἴτε τῆς Δύσης, εἴτε τῆς Ἀνατολῆς.

Πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/11/blog-post_28.html